Retten til helsehjelp for kvinner med MRKH syndrome

Av Siri Solend – 2015

Oppgavens tema er «Retten til helsehjelp for kvinner med MRKHS: Herunder retten til forsvarlig helsehjelp, medvirkning og informasjon». Bakgrunnen for valg av tema er et fokus på hvordan sårbare grupper kan håndheve sine rettigheter i praksis. Rettighetsfesting i helseretten er ment å øke pasienters rettsikkerhet og skape mer likeverdighet mellom pasient og helsepersonell. Mer likeverdighet mellom pasient og lege skulle oppnås ved å gi pasienten mer selvbestemmelsesrett.3 En forutsetning for å kunne håndheve sine rettigheter er kunnskap om rettighetene

Les oppgaven her —> Masteroppgave_pdf

Kilde – https://www.duo.uio.no/handle/10852/44520

master

 

 

%d bloggers like this: